Polityka Prywatności serwisu www.bshub.pl

Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Vogla 2A, jako wydawca serwisu www.bshub.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników serwisu. Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym tj. systemy szyfrowania danych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Wydawca serwisu sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem serwisu www.bshub.pl.

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://bshub.pl 

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Administratorowi dobrowolnie w ramach świadczenia przez niego usług drogą elektroniczną jest firma Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Vogla 2A (zwana dalej „Administratorem” ), NIP: 522-296-70-30; e-mail: biuro@bshub.pl

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..)


Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


Możliwe jest odwiedzanie strony internetowej Serwisu bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu założenia Konta, podjęcia kontaktu, zawarcia umowy lub innym na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
1) Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Administratorem i Użytkownikiem polegającego na świadczeniu Usług drogą elektroniczną,
2) Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;

3) Prezentacja treści informacyjnych o działalności Bridge Solutions Hub S.A.

4) Możliwości wysłania formularza celem przesłania wiadomości do Bridge Solutions Hub S.A.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: IP, imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej. W wypadku Użytkowników nie będących jednocześnie prywatnymi osobami fizycznymi (zwanymi konsumentami) Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust 2 niniejszego paragrafu jest dobrowolne, ale niektóre z nich mogą być niezbędne do świadczenia przez Administratora Usług w ramach Serwisu, w tym wysłania wiadomości. Niepodanie wymaganych danych przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem umowy skutkuje odmową wykonania Usługi i zawarcia tejże Umowy z powodu niemożliwości jej wykonania. O zakresie wymaganych danych Użytkownik jest informowany każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem określonej Umowy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda bądź konieczność realizacji Umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu, a także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora lub prawnie uzasadniony interes Administratora.
5. Podane przez Użytkowników dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza tymi którzy posiadają właściwą podstawę prawną, w tym na podstawie umów przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż ten jaki zapewnia Administrator danych.

Dane eksploatacyjne

Administrator może przetwarzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usług (dane eksploatacyjne):
1) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
2) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
3) Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną;

2. Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis i nie są ujawniane osobom trzecim.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

 

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Każde z tych praw i jego przysługiwanie w danej sytuacji uzależnione jest od podstawy przetwarzania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, szczególnie jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Prawo do wstrzymania czy usunięcia i jego przysługiwanie w danej sytuacji uzależnione jest od podstawy przetwarzania.
3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@bshub.pl albo pisemnie na adres siedziby Administratora.
5. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania Umowy, dochodzenia roszczeń i nie dłużej niż okresy wymagane przez przepisy szczególne, w tym o rachunkowości. A dane przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia lub usunięcia konta z serwisu jeśli nie ma innej podstawy ich przetwarzania.
8. Dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Należy jednak mieć na uwadze, że Partnerzy współpracujący z Administratorem, których wskazuje się w niniejszej polityce przetwarzają dane zebrane za pośrednictwem Serwisu w celu skierowania reklamy opartej na zainteresowaniach Użytkowników. Dane te to w szczególności: Adres IP (Internet Protocol), dane geolokalizacyjne pochodzące z adresu IP Użytkownika, identyfikator reklamy mobilnej (MAID) (który pozwala programistom aplikacji mobilnych określić, kto korzysta z ich aplikacji mobilnych), identyfikator aplikacji mobilnej, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz datę i godzinę w której Użytkownik odwiedził witrynę, zachowanie w witrynie, takie jak czas przeglądania witryny Administratora przez Użytkownika, zachowanie Użytkownika w treści na stronie Administratora, udostępniane przez niego treści oraz przejawiane przez niego zainteresowania, odnośny adres URL i sposoby wyszukiwania w sieci, których Użytkownik używa do lokalizowania i odwiedzania witryny Administratora, informacje na temat korzystania przez Użytkowników z narzędzi (do wyszukiwania określonych treści w witrynie Administratora, bądź udostępniania treści) oferowanych przez Partnerów a udostępnianych w witrynie Administratora. Dane te pozwalają na stworzenie profilów marketingowych odbiorców reklam oraz analizę funkcjonalności strony w celu dostosowania jej do preferencji Użytkowników.
9. Dane określone w ust 8 zbierane są za pośrednictwem plików cookies. Informacje na temat stosowania plików cookies, a także na temat możliwości zarządzania plikami cookies, w tym blokowania ich wykorzystania znajdują się w rozdziale WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE niniejszej polityki.

Wykorzystanie plików cookie

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzin Portalu. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznanie komputera Użytkownika. Pliki te w większości przypadków nie umożliwiają identyfikacji tożsamości Użytkownika sieci. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze Użytkownika i nie zawierają wirusów.
2. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
3. Administrator może wykorzystywać cookies własne w szczególności: w celu poprawnej konfiguracji strony internetowej, realizacji procesów niezbędnych dla jej pełnej funkcjonalności, uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia ciągłości sesji użytkownika w serwisie, zapamiętania lokalizacji Użytkownika, w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, w celu świadczenia usług reklamowych.
4. Administrator może wykorzystywać cookies zewnętrzne, w szczególności: w zakresie stosowania narzędzi analitycznych, świadczenia usług reklamowych w tym w celu identyfikacji Użytkowników, którzy podzielają określone zainteresowania, co umożliwia przedstawianie im lepiej dobranych reklam, w celu umożliwienia udostępniania treści zawartych w Serwisie na innych stronach internetowych, w celu umożliwienia rejestracji oraz logowania w serwisie z wykorzystaniem danych konta Użytkownika z innych portali, oraz w celu umożliwienia dokonania Użytkownikowi płatności za określone usługi świadczone przez Administratora jako Usługodawcę.
5. Administrator wykorzystuje następujące cookies zewnętrzne:
a) Wykorzystując technologie Google w tym GoogleAdsense w celu wyświetlania za pośrednictwem serwisu kontekstowych reklam tekstowych, bannerów, reklam wideo (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) Więcej na ten temat: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Dane generowane przez narzędzia i technologie Google mogą być połączone przez klienta Google za pomocą technologii Google, z plikami cookies innych firm związanymi z wizytami w innych witrynach.
b) Technologia Google maps pozwalająca połączyć lokalizacje z Użytkownikiem (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) Więcej na ten temat: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

6. Jeżeli Użytkownicy nie życzą sobie wykorzystania plików cookies, mogą w każdej chwili zarządzać użyciem plików w tym zrezygnować z tej formy gromadzenia danych w następujący sposób:
1) Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej, gdzie w ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.
2) Poprzez odwiedzenie wskazanych w ust. 5 witryn w celu rezygnacji z wykorzystania zewnętrznych plików cookies w tym plików cookie do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach (jeśli dostawca lub sieć reklamowa dają taką możliwość).
3) Za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi do obsługi wyborów konsumenckich, które służą do zarządzania plikami cookie używanymi do wyświetlania reklam, opartych na zainteresowaniach Użytkowników dostępnych np. tutaj http://www.youronlinechoices.eu/ lub tutaj http://www.aboutads.info/choices/ .
7. Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane, z wykorzystaniem metod określonych w niniejszym paragrafie istnieje zagrożenie, że niektóre funkcjonalności na naszej stronie internetowej będą niedostępne, a niektóre strony internetowe będą wyświetlane nieprawidłowo. Bez wyraźnej zgody Użytkownika nie będziemy kojarzyć danych.

Postanowienia końcowe
1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu i strony Administratora.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.